ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมจ้างเหมาพัฒนาและติดตั้งระบบน้ำอัจฉริยะในแปลงต้นแบบเกษตรกร ภายใต้โครงการนวัตกรรมเกษตรสร้างมูลค่า กิจกรรมเทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะในการผลิตสินค้าเกษตร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดชลบุรี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมจ้างเหมาพัฒนาและติดตั้งระบบน้ำอัจฉริยะในแปลงต้นแบบเกษตรกร ภายใต้โครงการนวัตกรรมเกษตรสร้างมูลค่า กิจกรรมเทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะในการผลิตสินค้าเกษตร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดชลบุรี
10/08/2021 mainadmin