ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาพัฒนาและติดตั้งระบบน้ำอัจฉริยะในแปลงต้นแบบเกษตรกร จำนวน 14 จุด โครงการนวัตกรรมเกษตรสร้างมูลค่า กิจกรรม เทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะในการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดชลบุรี

ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาพัฒนาและติดตั้งระบบน้ำอัจฉริยะในแปลงต้นแบบเกษตรกร จำนวน 14 จุด โครงการนวัตกรรมเกษตรสร้างมูลค่า กิจกรรม เทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะในการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดชลบุรี
02/09/2021 mainadmin