เกษตรชลให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขตภาค ตะวันออก ปี 2564

เกษตรชลให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขตภาค ตะวันออก ปี 2564
08/09/2021 mainadmin
เกษตรชลให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขตภาค ตะวันออก ปี 2564
เมื่อวันที่ 1 กค 64 เวลา 09.00 น ที่โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด (ประจวบอุปถัมภ์) ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี นางนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือก พร้อมด้วยคณะกรรมการ เดินทางเข้าตรวจประเมินกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น และสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับเขตประจำปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการยกย่องเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี
ในการประกวด นายบุญลือ คงสูงเนิน เกษตรจังหวัดชลบุรี ให้การกล่าวต้อนรับโดยกล่าวถึงจังหวัดชลบุรีให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนทุกกลุ่มวัยโดยยุวเกษตรกรเป็นการรวมตัวทำกิจกรรมพัฒนาความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร ได้เรียนรู้จากการได้ปฏิบัติจริงในพื้นที่ เน้นสร้างกลุ่มต้นแบบให้โดดเด่นพร้อมต่อการพัฒนาเป็นจุดต้นแบบจริงในพื้นที่
สำหรับโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด มีการจัดการเรียนการสอน แบบมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากทั้งทางทฤษฎี และลงมือปฏิบัติจริงด้านการเกษตร โดยมีการแบ่งกลุ่มงานได้แก่ กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ กลุ่มงานอาชีพ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมยุวเกษตรเกิดประสบการณ์ด้านการเกษตร และสร้างรายได้นอกห้องเรียนได้
โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด เข้ารับการคัดเลือกทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ประเภทครูที่ปรึกษาดีเด่น ได้แก่ ครูเจนภพ วิถาน และประเภทสมาชิกยุวเกษตรดีเด่นได้แก่ เด็กชายตรีภพ อินแต๊
การปลูกฝังทัศนคติด้านการเกษตรให้กับเด็กในโรงเรียน นอกจากจะเป็นกิจกรรมเสริมความรู้และฝึกทักษะการดำรงชีวิตให้กับเยาวชนแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตที่สำคัญที่จะให้เด็กๆ สามารถต่อยอดนำไปใช้ประกอบอาชีพและเป็นกำลังสำคัญต่อภาคการเกษตรไทยได้ในอนาคต
6-2-copy 6-3 6-4 6-6 6-7 6-9

Comments (0)

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*