News & event

 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  No Comments

  Read more
 • quote
  No Comments
  Read more
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

  No Comments

  Read more
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

  No Comments

  Read more
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรทางเลือก ตามแนวทางบริหารจัดการสินค้าตามพื้นที่ความเหมาะสมจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  No Comments

  Read more
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องการขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด 2 รายการ (โดยวิธียื่นซองเสนอราคา)

  No Comments

  Read more
 • เกษตรชล มอบปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามแผนการผลิต ifpp กลุ่มประจำปี 2564

  No Comments

  เกษตรชล มอบปัจจัยการ…

  Read more
 • ชาวชลบุรีร่วมใจ อุดหนุนลำไยกว่า 4 ตัน จากเกษตรกรแปลงใหญ่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

  No Comments

  จากยอดภู…สู่ทะ…

  Read more
 • เกษตรชล ร่วมกับ เกษตรสัตหีบ ติดตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด

  No Comments

  เกษตรชล ร่วมกับ เกษต…

  Read more