ติดต่อเรา

แบบฟอร์มการติดต่อ

ช่องทางการติดต่อ

ฝ่ายบริหารทั่วไป : 038-278187
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ : 038-277899
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต : 038-277899
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
กลุ่มอารักขาพืช

แผนที่