เกี่ยวกับองค์กร
บุคลากร
ข้อมูลจังหวัดชลบุรี
KM ชลบุรี
งานโครงการ
ฐานข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสำนักงาน
เอกสารรายงาน
องค์ความรู้
การถอดองค์ความรู้ ปี 2559
ติดต่อเรา แผนที่
คู่มือประชาชน


 

1. วิสัยทัศน์
" สถาบันเกษตรกรก้าวหน?า สินค้?าเกษตรปลอดภัย รวมใจเศรษฐกิจพอเพียง "

2. เป้าประสงค์
1. สินค้?าเกษตรปลอดภัยและได้?มาตรฐาน
2. เกษตรกรมีรายได้?และคุณภาพชีวิตที่ดี

3. พันธกิจ
1. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อผลิต สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้?มาตรฐาน
2. ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรให้?มีความเข้?มแข็งพึ่งพา ตนเองได้
3. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้?มีขีดความสามารถในการผลิต สินค?าและบริการทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
4. ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปั?ญหาและความต้?องการของ เกษตรกร
5. พัฒนาองค์กรและ บุคลากร ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

4. ยุทธศาสตร์
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร
2. การเสริมสร้?างความเข้?มแข็งให?กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ วิสาหกิจชุมชน
3. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร
4. การให้?บริการทางการเกษตรและการช่?วยเหลือเกษตรกร
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์?กรบุคลากรและ กระบวนการทํางาน

5. อำนาจหน้าที่
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
2. ฝึกอาชีพเกษตรกรและให้บริการทางการเกษตร
3. พัฒนาส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและจัดการ ผลผลิตพืชประมง และปศุสัตว์แก่เกษตรกร
4.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือกรมส่งเสริมการเกษตร หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย