เกี่ยวกับองค์กร
บุคลากร
ข้อมูลจังหวัดชลบุรี
KM ชลบุรี
งานโครงการ
ฐานข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสำนักงาน
เอกสารรายงาน
องค์ความรู้
การถอดองค์ความรู้ ปี 2559
ติดต่อเรา แผนที่
คู่มือประชาชน


 งานโครงการ
1.โครงการอาสาสมัครเกษตร
2.โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ Zoning
3.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่า 5 จังหวัด ภาคตะวันออก
4.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ปี 2558
5.โครงการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันกล้วยไม้ไทย
6.โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
7.โครงการตลาดเกษตรกร
8.โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
9.โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
10.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเกษตรอำเภอ Smart Office
11.โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร
12.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน
13.โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
14.โครงการเผยแพร่ผลงานเด่นของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรต้นแบบ
15.โครงการการกำหนดจุดเฝ้าระวังศัตรูพืช ภายใต้โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
16.โครงการอบรมการสร้างและพัฒนาเว็ปไซต์หน่วยงาน
17.โครงการเตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
18.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(ไม้ผล)
19.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(พืชผักและสมุนไพร)
20.โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
21.โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในหัวข้อ "การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผนดิน" ประจำปีงบประมาณ 2558
22.โครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังและหนอนหัวดำมะพร้าวโดยใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ
23.โครงการส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร Young Smart Farmer
24.โครงการการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโลยี Field Day เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
25.โครงการสร้างกลุ่มเกษตรกรต้นแบบผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพมาตรฐาน
26.โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
27.โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง


| ปริมาณงานโครงการปี58 | ผู้รับผิดชอบโครงการ